Με την υπ’ αρ. πρωτ.  4100/24-8-2023 αίτηση,  η κ. MICHAELA WOLFER αιτήθηκε από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, με έδρα επί της οδού Ίωνος 6 στον δήμο Αγ. Δημητρίου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.