Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 289362/05-04-2022  (ΑΔΑ : 6ΝΠΘ7Λ7-ΡΣΗ) απόφαση για την ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΟΘΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και το δ.τ. «ΕΥΡΟΘΕΡΜ ΑΕΕΠ».

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών   από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.