Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1328722/31-10-2023  (ΑΔΑ : 99187Λ7-Θ9Χ) απόφαση για την ανανέωση άδειας πωλητή χονδρικής – λιανικής πετρελαίου θέρμανσης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΟΘΕΡΜ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών» και δ.τ. ««ΕΥΡΟΘΕΡΜ ΑΕΕΠ»

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών   από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.