Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1043686/20-10-22 (ΑΔΑ : Ω5ΦΣ7Λ7-ΨΨ0) απόφαση χορήγησης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ – ΑΛΒΕΡΤΟΣ – ΤΥΡΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών   από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.