Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1542600/13-12-2023  (ΑΔΑ : 927Σ7Λ7-ΧΔΒ) απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης, στον ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών   από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.