Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 774556/09-08-22  (ΑΔΑ : 6ΖΠΛ7Λ7-ΖΣΚ) απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης, στη  ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών   από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.