Αριθ. πρωτ. Απόφασης:  4521/21-10-2022

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: 91ΥΘ7Λ7-Λ3Ψ

Θέμα Απόφασης: Χορήγηση Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους (Πωλητή Λιανικής) στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ με έδρα στη Νέα Ιωνία Αττικής επί της οδού Μαιάνδρου 4

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για λόγους νομιμότητας ή ουσίας από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο  συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευσή της.