Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 5100/08-09-2023(ΑΔΑ:ΨΔ2Ρ7Λ7-Φ2Ξ) απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην κα. Αθανασίου Πηνιώ με έδρα επί της οδού Φειδιππίδου 24 στον Δήμο Αθηναίων.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 131 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133Α), σε προθεσμία δεκαπέντε(15) ημερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.