Απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ επί της οδού Κοπανακίου 5, στον Δήμο Αγ.Δημητρίου.

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 611370/22-05-2024 (ΑΔΑ : 6ΓΒ87Λ7-9ΘΞ) απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, στην ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 139,47 KB22/05/24 09:39:06