Αριθ. πρωτ. Απόφασης: 64/20-01-2022
ΑΔΑ: 6ΜΘΜ7Λ7-ΒΛ3 – Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανικής – χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και αριθ. ΓΕΜΗ 007533201000, η οποία εδρεύει στην οδό Ηρώδου Αττικού 12Α στο Δήμο Αμαρουσίου, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 889,52 KB21/01/22 10:48:10