ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ «ΧΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3596 / 16.11.2021 αίτηση η «ΧΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.E.», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Αρχιλόχου 22, Περιστέρι και ΑΦΜ: 998277937, Δ.Ο.Υ Περιστερίου, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την ανανέωση της αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (χονδρικής – λιανικής).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.