Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3303/11.10.2022 αίτηση η QUALITY OIL E.E. , με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Ανοίξεως 33, Χαϊδάρι και ΑΦΜ: 801013081, Δ.Ο.Υ:  ΑΙΓΑΛΕΩ, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την ανανέωση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τη χρήση αποθηκευτικών χώρων.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.