Με την υπ’ αρ. πρωτ. 5083/28-12-2023 αίτηση ο ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό ΑΒΕΡΩΦ 33 – ΙΛΙΟΝ και ΑΦΜ: 032404904, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών την  ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανική).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.