Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 4962/17-10-2023, για την ανανέωση της αριθμ. πρωτ. 1269/30-1-2020 απόφασης της ως άνω Υπηρεσίας περί χορήγησης άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (Πωλητή Χονδρικής – Λιανικής) Η έδρα της εταιρείας είναι στο Μαρούσι (οδός Χειμάρρας 8α) και ο ΑΦΜ της είναι: 999644611.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.