Με την υπ’ αρ. πρωτ. 734490/28-07-2022 αίτηση, ο ΣΑΡΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  με έδρα στη διεύθυνση επί της Γρ. Λαμπράκη 562-564, Κερατσίνι  και με ΑΦΜ 155561805, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας πωλητή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης.

Κατά της αίτησης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/τ.Β/16-09-2005), ως ισχύει.