Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2876 / 2022 αίτηση η «ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την Λεωφ. Κηφισού 6, ΑΙΓΑΛΕΩ, και ΑΦΜ: 095323310, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την χορήγηση αδείας (ανανέωση) πωλητή φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης συσκευασμένου με αποθηκευτικούς χώρους.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.