Με  την   υπ’  αρ. πρωτ.  3638 / 18 – 10 – 2023 αίτησή  της  η εταιρεία ΕΚΟ  Α.Β.Ε.Ε. με διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στο 19ο χλμ. της  Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου,  στο    Δήμο  Ασπροπύργου,   με   ΑΦΜ   094461418,  αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών  Ανάπτυξης   της  Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, Αττικής,  την χορήγηση  αδείας  (ανανέωση) εμφιάλωσης  υγραερίων.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.