Με την υπ’ αρ. πρωτ. 140/12-1-2022 αίτηση, ο AHMED SHABIR  με έδρα επιχείρησης την οδό ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 83  του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής και ΑΦΜ: 118388726, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών την χορήγηση ανανέωσης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.