Η επιχείρηση με την επωνυμία : “pb fuels & gas E.E.” υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 5226/29-12-
2021, για τη χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.
Για την έκδοση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:
1. Διεύθυνση : Αλ. Παναγούλη 97, Ηράκλειο Αττικής
2. ΑΦΜ: 800741467
3. Αποδέκτης εγγράφων: κ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.