Με τα από 28-06-2022 e-mail (αρ. πρωτ. 3002) ο κος Σαββίδης Σαβέλιος αιτήθηκε τη μεταβίβαση της αρ.3375/18-08-2021 άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου από ατομική σε Ε.Ε. και με το από 29-07-2022 e-mail (αρ. πρωτ. 3564) υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τροποποίηση της άδειας του με έδρα επί της Λ.Βουλιαγμένης 85 στην Γλυφάδα, ως προς τον φορέα, από Σαββίδης Σαβέλιος (ΑΦΜ 061472662) σε BBQ.GR EE (ΑΦΜ 801791143).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.