Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3679 /1-07-2022 αίτηση, η εταιρεία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε  με έδρα επιχείρησης στην οδό Ακαδημίας 57 στο Δήμο Αθηνών και ΑΦΜ:094011757, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Κατά της αίτησης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από οποινδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρεςιας Αττικής.