Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΒΟΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΕΕ» υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 4970/17-10-2023, για τη χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (Πωλητή Λιανικής). Η έδρα της εταιρείας είναι στη Νέα Ιωνία (οδός Μαιάνδρου 4 τ.κ. 142 33) και ο ΑΦΜ της αιτούσας είναι: 801960810.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.