Η ατομική επιχείρηση του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΧΩΡΙΤΗ υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 2018/1-4-2024, για τη χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (Πωλητή Λιανικής). Η έδρα της εταιρείας είναι στην Κηφισιά (οδός Σκοπετέα 10) και ο ΑΦΜ του αιτούντος είναι: 038850522. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.