Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4517 / 3-12-2021 αίτηση του ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στην οδό Ίου 52, στα Άνω Λιόσια, με ΑΦΜ 125927083, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής την χορήγηση αδείας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (λιανικής).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.