Με την αρ. πρωτ. 1523/05-04-2022 αίτηση, η SILVER FUEL OIKOPETROL ΜΟΝ ΙΚΕ με έδρα επί της Λ.Αργυρουπόλεως 28, στον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης και ΑΦΜ: 800978410, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (ανανέωση).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.