Χορήγηση άδειας (ανανέωση) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία «ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΕΡΙΑ ΙΚΕ» με έδρα στην θέση «Άγιος Γεώργιος» στον Δήμο Ασπροπύργου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή που κατατίθεται στην Υπηρεσία μας, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87Α΄/ 7 – 6 – 2010), σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση αυτής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 210,22 KB22/02/23 02:00:34