Χορήγηση Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους (Πωλητή Λιανικής) στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΛΟΥΒΑΤΟ του Νικολαου με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 9.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για λόγους νομιμότητας ή ουσίας από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο  συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευσή της.