Με την αρ. πρωτ. 5210/05-11-2020 αίτηση, η κα. ΣΑΚΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ με έδρα επί της οδού Ομήρου 4 στον Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου και ΑΦΜ: 141637485, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την τροποποίηση της αρ. 14868/14-12-2017 (ΑΔΑ: 9Λ5Φ7Λ7-ΣΟ6) άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που του έχει χορηγηθεί, ως προς την προσθήκη βυτιοφόρου οχήματος. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.