Με την υπ’ αρ. πρωτ. 5980/5-9-2017 αίτηση, ο ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με έδρα την οδό Φυλής 3 του Δήμου Ασπροπύργου και ΑΦΜ: 046130703, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής την ανανέωση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης λιανικής. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής