Με την υπ’ αρ. πρωτ. 7174/23-11-2020 αίτηση, η εταιρία Α. & Ι. ΠΟΛΥΔΕΡΑ ΟΕ με έδρα επιχείρησης την οδό Λ. Κηφισίας αρ. 131 του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής και ΑΦΜ: 800336726, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών την χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανικής). Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.