Με την υπ’ αρ. πρωτ. 8691 / 03-12-2018 αίτηση η «PETROL GAS MON. AEBE.», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Παλαιολόγου 3, Χαϊδάρι και ΑΦΜ: 800502597, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς τη χρήση αποθηκευτικών χώρων.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.