Αριθ. πρωτ. Απόφασης: 2680/29-7-2021

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΨΣΝ67Λ7-ΠΡΩ

Θέμα Απόφασης: Χορήγηση Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους (Πωλητή Λιανικής) στο φυσικό πρόσωπο ΦΩΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως 12

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για λόγους νομιμότητας ή ουσίας από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο  συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευσή της.