Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1787/9-3-2018 αίτηση, η εταιρεία ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΑΕ, με έδρα στην οδό Υπερίωνος 6, του Δήμου Αθηναίων και ταχυδρομική διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας  την θέση Κιάφα του Δήμου Ασπροπύργου και ΑΦΜ: 094356194, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής την χορήγηση  αδείας εμφιάλωσης υγραερίων.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.