Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4780/5-9-2019 αίτηση, η εταιρεία ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (με δ.τ. MVS A.E.) με έδρα την θέση Τζίτζιλι του Δήμου Ασπροπύργου Νομού Αττικής  και ΑΦΜ: 997672595, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής την χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (ανανέωση) με χρήση αποθηκευτικών χώρων.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.