Με την υπ’ αρ. πρωτ. 10486/21-11-2016 αίτηση η εταιρεία «ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 30, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΑΦΜ:114023304, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΔΤ ΑΘΗΝΩΝ την χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς την χρήση αποθηκευτικών χώρων.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.