Με την αρ.πρωτ.3097/23-07-2021 αίτησή ο κος ΑΛΤΖΑ ΧΑΣΑΝ, νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΛΤΖΑ ΧΑΣΑΝ ΜΟΝ ΙΚΕ με έδρα επί της Λ.Αμφιθέας 19, στον Δήμο Π.Φαλήρου και ΑΦΜ: 800869580, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την χορήγηση άδειας (ανανέωση) πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.