Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4616 /2020 αίτηση ο «ΜΑΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Διρού 18, Αιγάλεω και ΑΦΜ: 061733092, Δ.Ο.Υ Χαϊδαρίου, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τη χρήση αποθηκευτικών χώρων.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.