Με την υπ’ αρ. πρωτ. 570/ 2021 αίτηση η «Ι. ΓΡΙΒΑΣ & Σια Ε.E.», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Σατωβριάνδου 47, Χαϊδάρι και ΑΦΜ: 801037435, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την
αλλαγή της επωνυμίας από «Ι. ΓΡΙΒΑΣ – Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.E.» σε «Ι. ΓΡΙΒΑΣ & Σια ΕΕ». 
Για την «Ι. ΓΡΙΒΑΣ – Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.E.» είχε χορηγηθεί η αρ. πρωτ. 7281/2018 άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανικής) χωρίς τη χρήση αποθηκευτικών χώρων από
την Υπηρεσία μας. 
Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.