Το “Κέντρο Παιδιού και Εφήβου – Διάγνωση – Συμβουλευτική – Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)” στο πλαίσιο του “Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)” για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ”Στην Αυλή του Κόσμου”», με κωδικό MIS 5002623 προσκαλεί άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών  (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους ως Ωφελούμενοι στην Πράξη.

Α. Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Ωφελούμενους

Αντικείμενο

Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Ωφελούμενους:

  • Μεταφορά
  • Διαμονή και διατροφή (πρόχειρο γεύμα)
  • Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου
  • Παροχή ατομικής ή / και ομαδικής άσκησης
  • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  • Δημιουργική απασχόληση & δραστηριότητες κοινωνικοποίησης 
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Αριθμός Ωφελουμένων:

Τρεις (3)

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα -Παρασκευή

8:00-16:00

Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών:

Δεκαεφτά (17) μήνες, και συγκεκριμένα 1/2022 – 6/2023 (εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος)

Τόπος Υλοποίησης:

Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ”Στην Αυλή του Κόσμου”

Δ/νση: Χρυσολωρά 10-12, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗ


Η επιλογή των άμεσα ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΑΤΤ026 της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) και ειδικότερα στο Παράρτημα
II “Προδιαγραφές Υλοποίησης της Πράξης”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 550,31 KB17/12/21 12:52:04
ΑΙΤΗΣΗ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ DOC 958,00 KB17/12/21 12:52:46
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 50,50 KB17/12/21 12:53:06