Το ΚΕΔΑ/Ζ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (Δ.02/14) για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού των Κοινόχρηστων Χώρων Λέσχης Παραθεριστών, θερινού μπαρ, Λέσχης Ανωτάτων, μπαρ ημιώροφου, ιατρείων, μοτέλ Μ1-Μ2-Μ3-Μ4-Μ5 (διάδρομοι), κλιμακοστάσιου, θερινού Ανωτάτων, Διοικητηρίου, ΣΕΠΑ, Ιερού Ναού – χώρων Υγιεινής (WC – αποδυτήρια) – οικημάτων Ξ,Ι,Α,Β,Ζ – δωματίων μοτέλ – μαγειρείων Λέσχης Παραθεριστών, θερινού μπαρ-πιτσαρίας – Υαλοπινάκων Λεσχών, ημιώροφου – πλυσίματος σκευών-σερβίτσιων μαγειρείων-Λεσχών του ΚΕΔΑ/Ζ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Απρ ‘14, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα Λέσχης Παραθεριστών του ΚΕΔΑ/Ζ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι τις 28 Απρ. ‘14, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Υπηρεσίας Διενέργειας του διαγωνισμού (ΚΕΔΑ/Ζ., ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1, ΤΚ 19005, ΖΟΥΜΠΕΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: 22940-51003 ή 22940-51030), καταθέτοντας τον φάκελο προσφοράς τους είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικού της Μονάδος, είτε αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courrier, στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας.

Η διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/14, στο σύνολό της, διατίθεται ως ακολούθως:

α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (ΚΕΔΑ/Ζ – Τμ. Οικονομικού, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 13:30).

β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο διαδίκτυο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Τμ.Οικονομικού του ΚΕΔΑ/Ζ (τηλ. 22940 51030) για περισσότερες πληροφορίες και προκειμένου να τους επιδοθούν οι όροι του Διαγωνισμού.

Το κόστος για την παραλαβή του τεύχους των όρων του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00 €).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.