Σας γνωστοποιούμε ότι, σε εφαρμογή του αρθ.30 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11-07-2014), η επόμενη ανάρτηση των Κενών Θέσεων Φαρμακείων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής θα γίνει τον Ιανουάριο 2015 και θα αφορά στις υπάρχουσες θέσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.