Γνωστοποιούμε ότι στις 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της ΠΕΑΑ, ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών & ΔΕ Τεχνικών, για τον ορισμό μελών της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του έργου για τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. Μαραθώνος αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.