Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για την αντικατάσταση του Τακτικού Μέλους της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών Παροχής Υπηρεσιών όλων των Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Γνωστοποιούμε

ότι την Παρασκευή στις 07/06/2024, ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στον 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Τακτικού Μέλους της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών Παροχής Υπηρεσιών όλων των Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 134/2024 (ΨΝΑΦ7Λ7-ΤΚ8) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 137,29 KB04/06/24 02:35:59