Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα, ώρα 12.00 π. μ. στο γραφείο 310 του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, θα διενεργηθεί κλήρωση για συγκρότηση των ακόλουθων επιτροπών οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως περατώσεως των σχετικών συμβάσεων των τριών διαγωνισμών :

Α) Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών
και
Β) Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για τους
κάτωθι διαγωνισμούς:

1. Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτυακής Παρουσίασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης αυτών

2. Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων της Περιφέρειας Αττικής

και
3. Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής (Χαρτογραφικός Κόμβος)

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.