Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 14-01-2014, ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών στον 3ο όροφο Μεσογείων 448 στην Αγ. Παρασκευή θα διενεργηθεί κλήρωση για συγκρότηση των κάτωθι τριμελών επιτροπών παραλαβής οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους:

Α) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των παρακάτω υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα που στεγάζονται στο κτίριο επί της Μεσογείων 448 στην Αγ. Παρασκευή:

  1. Διεύθυνση Οικονομικών Β.Τ.
  2. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Β.Τ.
  3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Β.Τ.
  4. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Β.Τ.
  5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Β.Τ.
  6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Β.Τ.
  7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Β.Τ.

 
Β) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών που στεγάζεται στην Μεσογείων 372 στην Αγ. Παρασκευή.

  
Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.