Γνωστοποιούμε ότι στις 28/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση για:

Α)τη συγκρότηση της τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του έργου για την Αποψίλωση και Απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ για το έτος 2013

Β)τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για το έτος 2013

Γ)τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ποιότητας και ποσότητας των προσφερομένων εντομοκτόνων ουσιών για τη δακοκτονία έτους 2013, καθώς και

Δ)αντικατάστασης του 1ου αναπληρωματικού μέλους της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όπως αυτή ισχύει με την 178/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.