Γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 09.00 π.μ., στη αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 3ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την αντικατάσταση – λόγω συνταξιοδότησης – της Προέδρου της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία επιλεγεί από την Αναθέτουσα – ανοικτός διαγωνισμός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ.) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με την αρ. 280/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ), των διαγωνισμών που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 149,28 KB10/05/22 02:40:06