Τη Δευτέρα 30-05-2022 και ώρα 9:30, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον 5ο όροφο, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων, με σκοπό την αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των €30.000 πλέον ΦΠΑ, που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως την 21-02-2023, ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους από την έναρξη ισχύος της λειτουργίας της, όπως ορίζεται στη με αρ. 305/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΕΜΨ7Λ7-Δ36).

Επισυνάπτεται η Γνωστοποίηση.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 161,46 KB26/05/22 01:00:34