ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την 05-02-2014, ώρα 9:30 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την συγκρότηση των κάτωθι γνωμοδοτικών επιτροπών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

α) 5μελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

β) 3μελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ.118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010.

γ) 3μελούς επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.