Γνωστοποιούμε, ότι την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 10 π.μ στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (4ος όροφος επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος στο Περιστέρι), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν τριμελή Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής, του έργου της καταπολέμησης των κουνουπιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, για το έτος 2013, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων (που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω συλλογικό όργανο) του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής:

α) των κλάδων Γεωπόνων και Τεχνολόγων Γεωπονίας, ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και

β) του κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.